Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES & TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, adviezen en (rechts)handelingen, alsmede alle offertes, overeenkomsten, adviezen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien van De Helden. Ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 69261121, hierna te noemen: “De Helden”), alsmede op alle overeenkomsten tussen De Helden en Deelnemer (als hierna omschreven), op grond waarvan De Helden aan Deelnemer één of meer diensten levert.

 • 1.2 Deelnemer: iedere (rechts-)persoon, die met De Helden een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 • 1.3 Diensten: alle soorten diensten die door De Helden worden verkocht
  c.q. geleverd die voorwerp van overeenkomst kunnen zijn, met inachtneming van de bedrijfsactiviteiten van De Helden.
 • 1.4 Overeenkomst: elke afspraak tussen Deelnemer en De Helden tot het verrichten van één of meer Diensten door De Helden ten behoeve van Deelnemer, conform het bepaalde in de door Deelnemer ondertekende offerte.
 • 1.5 Trainingslocatie: Het bedrijfspand van De Helden.
 • 1.6 Trainingsruimte: De ruimte waar de trainingen worden gegeven in het bedrijfspand van De Helden.
 • 1.7 Trainer: De natuurlijke persoon die met deskundige kennis en ervaring advies en begeleiding biedt op het gebied van beweging en voeding.
 • 1.8 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen De Helden en Deelnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst op afstand uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • 1.9 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Deelnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.
 • 1.10 Bedenktijd: de termijn waarbinnen Deelnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht bij de Overeenkomst op afstand.
 • 1.11 Modelformulier voor herroeping: het modelformulier voor herroeping bij Overeenkomst op afstand zoals vermeld op de website van De Helden.
 • 1.12 Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
 • 1.13 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • 1.14 Indien De Helden niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Helden in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 • 1.15 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen De Helden en Deelnemer en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst (op afstand). Eventuele voorwaarden van Deelnemer worden niet door De Helden aanvaard, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door het management van De Helden.

ARTIKEL 2: OFFERTE

 • 2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Offertes moeten worden beschouwd als een uitnodiging aan Deelnemer tot het doen van een aanbod. Tenzij anders aangegeven, zijn offertes van De Helden niet langer geldig dan veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte.
 • 2.2 De Helden kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien Deelnemer, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 2.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is De Helden daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Helden anders aangeeft.
 • 2.4 De Helden heeft het recht om meerkosten bij Deelnemer in rekening te brengen indien de offerte is opgesteld door onjuiste of onvolledige informatie van Deelnemer.
 • 2.5 Een door De Helden opgestelde offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • 2.6 De Helden behoudt zich het recht voor, opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMST

 • 3.1 Behoudens het hierna gestelde, komt een Overeenkomst met De Helden eerst tot stand, nadat Deelnemer het deelnameformulier heeft ondertekend en het door Deelnemer ondertekende deelnameformulier door De Helden is ontvangen.
 • 3.2 Een Overeenkomst op afstand komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2.6, tot stand op het moment van aanvaarding door Deelnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
  voorwaarden.
 • 3.3 Indien Deelnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De Helden onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door De Helden is bevestigd, kan zowel Deelnemer als De Helden de Overeenkomst ontbinden.
 • 3.4 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft De Helden passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdacht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien Deelnemer elektronisch kan betalen, zal De Helden daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen
 • 3.5 Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken met en/of toezeggingen door personeel van De Helden gedaan, binden De Helden slechts indien deze door het management van De Helden schriftelijk zijn bevestigd.
 • 3.6 De Helden is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Deelnemer adequate zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden, welke zekerheid Deelnemer verplicht is te stellen. Of de door Deelnemer te stellen zekerheid adequaat is, is ter uitsluitende beoordeling van De Helden.
 • 3.7 De Helden is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Deelnemer een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen, welk voorschot Deelnemer alsdan verplicht is te voldoen.

ARTIKEL 4: HERROEPINGSRECHT BIJ OVEREENKOMST OP AFSTAND EN UITSLUITING

 • 4.1 Deelnemer kan de Overeenkomst op afstand tot het leveren van één of meer Diensten gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Helden mag Deelnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • 4.2 De in artikel 4.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen.
 • 4.3 Indien door Deelnemer binnen de bedenktijd van veertien (14) dagen geen gebruik is gemaakt van de Diensten van De Helden, dan vergoedt De Helden alle betalingen welke door Deelnemer reeds zijn gedaan. Indien wel gebruik is gemaakt van de Diensten van De Helden door Deelnemer, dan kan De Helden naar rato de reeds door Deelnemer gedane betalingen vergoeden.
 • 4.4 Indien Deelnemer de Overeenkomst op afstand herroept, dient dit binnen de bedenktermijn van veertien (14) dagen aan De Helden te worden gemeld middels het Modelformulier voor herroeping.

ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

 • 5.1 De Helden behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen.
 • 5.2 De Helden behoudt zich het recht voor om haar tarieven te wijzigen. De Helden zal een prijswijziging tenminste dertig dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van die wijziging aan Deelnemer mededelen.
 • 5.3 Prijsverhogingen zullen nimmer worden doorgevoerd over reeds overeengekomen sessies/ trainingen.
 • 5.4 Een prijswijziging wordt geacht door Deelnemer te zijn geaccepteerd en treedt op de door De Helden aangegeven ingangsdatum in werking, tenzij Abonnee binnen dertig dagen na voornoemde mededeling schriftelijk aan De Helden mededeelt dat hij de wijziging niet accepteert en de Overeenkomst opzegt.
 • 5.5 De mogelijkheid tot ontbinding uit het vorige lid is niet van toepassing op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals B.T.W.
 • 5.6 Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd
 • 5.7 De verschuldigde gelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen in de Overeenkomst.
 • 5.8 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient door Deelnemer de betaling steeds bij vooruitbetaling per vier (4) sessies/ trainingen te geschieden. Facturen worden digitaal verzonden.
 • 5.9 De wijze van betaling is ter keuze van Deelnemer voorafgaand aan de sessies/ trainingen door middel van overboeking per bank of via de app.
 • 5.10 Alle kosten in en buiten rechte die De Helden moet maken voor de invordering van aan haar toekomende gelden komen voor rekening van Deelnemer.
 • 5.11 Indien Deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Tevens zal De Helden buitengerechtelijke kosten in rekening brengen conform artikel 6:96 BW.
 • 5.12 Zolang er geen betaling heeft plaatsgevonden zal De Helden de diensten opschorten danwel annuleren.
 • 5.13 Indien tijdige betaling uitblijft is De Helden steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de Overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens Deelnemer.
 • 5.14 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst, ook ingevallen waarin de betaling door een derde partij wordt voldaan

ARTIKEL 6: UITVOERING

 • 6.1 De Helden zal zich optimaal inspannen bij het verrichten van de Diensten welke onderdeel zijn van een tot stand gekomen Overeenkomst en is te allen tijden bevoegd derden in te schakelen om de Diensten te verrichten.
 • 6.2 De Helden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de correcte uitvoering van Diensten waarbij Deelnemer, of derden die namens Deelnemer informatie of instructies aan De Helden hebben verstrekt, vooraf onjuiste of onvolledige informatie hebben verstrekt.

ARTIKEL 7: ANNULERING/ZIEKMELDING

 • 7.1 Indien Deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens o.a. ziekte, wordt verwacht dat Deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan De Helden. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd. Indien een afspraak minder dan 24 uur van te worden wordt afgezegd, dan is De Helden gerechtigd om de kosten van de Diensten door te berekenen.

ARTIKEL 8: ONTBINDING EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

 • 8.1 Beëindiging van de Overeenkomst geschiedt door opzegging per e- mail of brief.
 • 8.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale duur van drie (3) maanden met
  een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand.
 • 8.3 Indien Deelnemer de Overeenkomst beëindigt, heeft hij/zij geen recht op restitutie van reeds (vooruit) betaalde bedragen.
 • 8.4 De Helden kan, zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang een Overeenkomst met een Deelnemer beëindigen, indien:
  a. Deelnemer de huisregels ernstig en/of herhaaldelijk schendt;
  b. Deelnemer onaanvaardbaar, aanstootgevend, grof of beledigend gedrag vertoont in of rondom de trainingslocatie.
 • 8.5 Een Deelnemer wiens Overeenkomst is beëindigd verbeurt alle rechten van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder terugbetaling van het verschuldigde bedrag.

ARTIKEL 9: TRAININGSLOCATIE

 • 9.1 Deelname aan activiteiten in de Trainingslocatie is altijd op eigen risico van de Deelnemer. Deelnemer dient zich te houden aan de door De Helden gegeven instructies en huisregels.
 • 9.2 Medisch aandoeningen of andere lichamelijke ongemakken dienen altijd te worden gemeld bij De Helden.
 • 9.3 Bij alle activiteiten en gebruik van de faciliteiten die door De Helden worden aangeboden dient te allen tijden gepaste sportkleding te worden gedragen.
 • 9.4 Deelnemers dienen de apparatuur en faciliteiten te gebruiken overeenkomstig de aanwijzingen die worden gegeven door het personeel van en eventueel ingeschakelde derden van De Helden. Schade aan eigendommen van De Helden door gebruik of misbruik wordt verhaald op diegene die deze schade veroorzaakt.
 • 9.5 Het is niet toegestaan in de trainingslocatie te roken of drugs te gebruiken.
 • 9.6 Het gebruik van etenswaar op de sportvloer is niet toegestaan.
 • 9.7 Het is niet toegestaan om buitengedragen (sport) schoenen te dragen in de trainingslocatie.
 • 9.8 Het gebruik van een handdoek op alle toestellen, halterbankjes en matjes is i.v.m. de hygiëne verplicht.
 • 9.9 Het reinigen van de toestellen, halterbankjes, gewichten en machines is na ieder gebruik verplicht middels de daartoe beschikbaar gestelde desinfectiemiddelen.
 • 9.10 Gebruik de toestellen alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden. Laat een toestel of halter-stang na gebruik direct weer volledig afgeladen en schoon achter en ruim losse gewichten die u gebruikt op.
 • 9.11 Het is Deelnemer verboden deel te nemen aan activiteiten en/of gebruik te maken van faciliteiten van De Helden indien de Deelnemer onder invloed van alcohol, drugs of andere stemming beïnvloedende middelen is.

ARTIKEL 10: VRIJ TRAINEN

 • 10.1 De additionele module vrij trainen is enkel beschikbaar in combinatie met een overeenkomst voor personal training en/of small group training.
 • 10.2 De additionele module vrij trainen is bedoeld om gebruik te kunnen maken van de trainingslocatie buiten de vastgestelde trainingsmomenten. Op deze uren is er geen personeel van De Helden aanwezig en/of beschikbaar om toezicht te houden of om u bij te staan bij eventuele calamiteiten;
 • 10.3 U kunt alleen gebruik maken van de extra module vrij trainen als u 16 jaar of ouder bent, u beschikt over een actieve overeenkomst voor personal training en de additionele module voor vrij trainen heeft afgenomen bij De Helden.
 • 10.4 Indien u 16 jaar of ouder bent doch jonger dan 21 jaar, dan dient u
  naast een actieve overeenkomst voor personal training en de additionele module voor vrij trainen heeft afgenomen bij De Helden. Daarnaast dient u te allen tijde begeleidt te worden tijden het vrij trainen door een persoon van 21 jaar of ouder die tevens beschikt over een actieve overeenkomst voor personal training en de additionele module voor vrij trainen heeft afgenomen bij De Helden.
 • 10.5 De trainingslocatie is zowel tijdens als na sluitingstijd uitsluitend toegankelijk voor maximaal 10 personen (inclusief personeel) en is te boeken middels het tijdsregistratiesysteem van Virtuagym. Toegang tot de trainingslocatie verkrijgt u middels de virtuele toegangspas die u bediend met uw telefoon.
 • 10.6 Het is niet toegestaan om via een toegangspas van iemand anders te sporten, of uw persoonlijke toegangspas uit te lenen aan derden;
 • 10.7 Leden die aan het trainen zijn mogen de deur voor anderen NIET openmaken;
 • 10.8 Opdrachtgever draagt zorg voor een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruik en beheer van zijn/haar persoonlijke toegangskey. In geval van verlies, beschadiging of diefstal van uw persoonlijke toegangskey dient u deze direct te laten blokkeren dit om misbruik te voorkomen. Er zal vervolgens een nieuwe toegangskey worden verschaft. Voor het blokkeren en./of opnieuw activeren van de toegangskey wordt € 25,00 in rekening gebracht.
 • 10.9 U kunt alleen gebruik maken van de trainingsruimte. De bar/balie, het kantoor, de badkamer en het toilet van de trainingslocatie zijn verboden toegang bij afwezigheid van het personeel van De Helden.
 • 10.10 Bij een betalingsachterstand wordt uw toegangspas geblokkeerd en kunt u geen gebruik maken van de trainingslocatie zonder toezicht;
 • 10.11 Het is niet toegestaan een introducee mee te nemen. Doet u dit wel, dan wordt er automatisch €90,00 per gebeurtenis bij u in rekening gebracht en uw toegangskey geblokkeerd.
 • 10.12 De organisatie van De Helden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. Ieder persoon die de trainingslocatie betreedt en/of gebruik maakt van de toestellen, doet dit volledig op eigen risico en is nadrukkelijk gehouden aan de geldende huisregels en algemene voorwaarden van De organisatie van De Helden. U daarom wordt geadviseerd zich hiertoe treffend te verzekeren;
 • 10.13 Het is niet toegestaan om risicovolle activiteiten te verrichten tijdens het vrij trainen, of gebruik te maken van sportfaciliteiten welke u nog niet eerder heeft gebruikt. Wij raden u altijd aan om samen met iemand te trainen, dit i.v.m. uw eigen veiligheid (persoonlijke ongelukken, gemoedstoestand);
 • 10.14 Schade toegebracht door leden aan de inventaris c.q. het gebouw van De Helden zal worden verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid;
 • 10.15 Elk handelen of nalaten of gedrag dat in strijd is met één of meer bepalingen van onze condities, huisregels en algemene voorwaarden van fatsoen, geeft De Helden het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de betrokkene de toegang te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van het abonnementsgeld;

ARTIKEL 11: CAMERA TOEZICHT

 1. De organisatie van De Helden hanteert cameratoezicht ten behoeve van;
  1. Toegangscontrole van de trainingslocatie;
  2. Bewaking en beveiliging van goederen en personen die aanwezig zijn bij De Helden.
  3. Preventie en registratie van overlast, zoals vandalisme en geweld jegens personen, inventaris, gebouw en alles wat daar direct mee samenhangt;
  4. De personen die de beelden mogen terugkijken, zijn expliciet aan geheimhouding gebonden. Toegang tot de beelden is met een wachtwoord beveiligd;
  5. Opgenomen camerabeelden worden uitsluitend aan een bevoegd overheidsorgaan verstrekt wanneer daartoe een wettig gegeven bevel (in principe schriftelijk) van het betreffende overheidsorgaan is ontvangen, of wanneer een andere wettelijke regeling De organisatie van De Helden hiertoe verplicht.
  6. Bij het aangaan van de overeenkomst geeft u toestemming voor verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens, camera toezicht/ opnames en gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en onze huisregels, deze zijn op te vragen bij het personeel van onze trainingslocatie of kunt u nalezen op onze website www.deheldenvan.nl

ARTIKEL 12: CONDITIE DEELNEMER

 • Deelnemer garandeert en verklaart dat hij/zij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke
 • Deelnemer zal geen gebruik maken van alle door De Helden aangeboden Diensten wanneer hij/zij in een toestand verkeert waarmee hij/zij de gezondheid, de veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van derden
 • De Helden is bevoegd de Deelnemer voor aanvang van de aangeboden Dienst een gezondheidsverklaring te laten invullen.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID

 • 13.1 De Helden zal haar Diensten naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Deelnemer haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is De Helden voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 • 13.2 De Helden is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade dan wel gevolgschade en/of bedrijfsschade welke aan of bij Deelnemer is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van faciliteiten van De Helden dan wel door en/of namens De Helden geleverde Diensten.
 • 13.3 De Helden is niet aansprakelijk wanneer Deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge en/of schriftelijke instructies, dan wel het gevolg is van de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van Deelnemer.
 • 13.4 De organisatie van De Helden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. Ieder persoon die de trainingslocatie betreedt en/of gebruik maakt van de toestellen, doet dit volledig op eigen risico en is nadrukkelijk gehouden aan de geldende huisregels en algemene voorwaarden van De organisatie van De Helden. U daarom wordt geadviseerd zich hiertoe treffend te verzekeren;
 • 13.5 Voor De Helden geldt een inspanningsverplichting met betrekking tot de Diensten. De Helden kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door Deelnemer gestelde doel.
 • 13.6 De door De Helden te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst tussen De Helden en Deelnemer op grond waarvan De Helden aan Deelnemer één of meer bepaalde Diensten verricht, zal, indien Deelnemer aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van De Helden die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, de aansprakelijkheid van De Helden voor die schade steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van De Helden.
 • 13.7 Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar(s) plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van De Helden beperkt tot 100% van de op grond van de Overeenkomst door De Helden aan Deelnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), zulks met een maximum van € 2.500,-. De Helden is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade van Deelnemer, De schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van De Helden in de periode van één (1) maand voorafgaande aan het verzuim van De Helden. De in dit artikellid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door Deelnemer bedongen en door De Helden verleende creditnota’s.
 • 13.8 De aansprakelijkheid van De Helden gaat nooit verder dan bepaald in deze Algemene Voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van een Overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.
 • 13.9 In geval van een onrechtmatige daad van De Helden, of van zijn personeel of ondergeschikten waarvoor De Helden rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is De Helden slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.
 • 13.10 De Helden, zijn personeel of ingeschakelde derden zijn nimmer aansprakelijk voor verlies, schade of dienstal van eigendommen van Deelnemers of goederen die door Deelnemers zijn meegebracht.
 • 13.11 Deelnemer dient De Helden te vrijwaren voor schade die Deelnemer bij andere deelnemers veroorzaakt.

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • 14.1 Alle rechten op uitvindingen, gedachten, ideeën, procedés, technieken, documenten, bestanden, rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s en andere producten van intellectueel karakter, waar De Helden gebruik van maakt en aan Deelnemer ter beschikking zijn gesteld tijdens de Overeenkomst behoren toe aan De Helden.
 • 14.2 Het is Deelnemer verboden de producten van Intellectueel karakter te openbaren, te verspreiden, dan wel aan derden ter beschikking te stellen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Helden, aan welke toestemming De Helden voorwaarden mag verbinden en welke toestemming De Helden ook zonder opgaaf van redenen mag weigeren.

ARTIKEL 15: OVERMACHT

 • 15.1 In geval van overmacht heeft De Helden het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat De Helden daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 • 15.2 Indien door overmacht de te leveren Dienst(en) meer dan één (1) maand vertraagd wordt, kunnen beide partijen de Overeenkomst beëindigen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt.
 • 15.3 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door
  Deelnemer niet meer van De Helden kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, epidemieën of pandemieën zoals het coronavirus, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van De Helden personeel, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij De Helden c.q. bij haarleveranciers, wanprestaties door haar leveranciers, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen.
 • 15.4 Indien De Helden bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is De Helden gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is de Deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
 • 15.5 Bij ziekte van de trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is.
 • 15.6 Vakanties van de trainer worden ruim van tevoren aangekondigd, doch in ieder geval twee weken van tevoren. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is.
 • 15.7 Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 • 16.1 Op alle Overeenkomsten tussen Deelnemer en De Helden waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 • 16.2 Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Deelnemer en De Helden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Breda.

ARTIKEL 17: WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN

 • 17.1 De Helden heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen zullen tevens gelden voor de reeds bestaande Overeenkomst.
 • 17.2 Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van Deelnemer zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.
 • 17.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen der algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk ligt bij de ‘oude’ bepaling.
× Hoe kan ik je helpen?